1. Veikals pārdod preces, kas atbilst pasūtījumā noteiktajiem nosacījumiem. Gadījumos, kad Klientam nodotās preces neatbilst konkrētām pasūtījuma prasībām, Klients piekrīt vispirms nekavējoties paziņot par to, rakstot uz Veikala norādīto e-pasta adresi, bet Veikals apņemas darīt visu iespējamo, lai esošos trūkumus novērstu saprātīgā termiņā, ja tādi trūkumi radušies Veikala vai tā vārdā darbojošos trešo personu vainas dēļ.

2. Veikala apavimazajiem.lv  Klientiem ir tiesības atdot atpakaļ preci  30 dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Preces atdodamas atpakaļ, izmantojot pakomātu, ja Klients un Veikals nevienojas citādi.

3. Lai atdotu atpakaļ preci, lūdzam:

par vēlmi atdot atpakaļ preci paziņot, rakstot uz e-pastu  info@apavimazajiem.lv ;

norādīt pasūtījuma numuru vai pievienot pirkumu apliecinošu pierādījumu;

atpakaļ atdodamajai precei jābūt nelietotai, nebojātai, nezaudējušai preces izskatu, ar etiķetēm un nebojātā oriģinālajā iepakojumā. 

4. Katrai precei tiek sniegta ražotāja garantija ražošanas brāķim un citiem defektiem, kas nav saistīti ar dabisku lietojamās preces nolietojumu un vides iedarbību. Garantija netiek piemērota:

ja ir mehānisks bojājums (piem., norautas siksniņas, aukliņas vai citas dekorācijas; materiāla plīsums, tekstilmateriāla bojājumi u. c.)

ja ir dabisks nolietojums (nodilusi zole, apava deformācija, izskata izmaiņas, kuras radušās īpatnējas valkāšanas dēļ; izbalējusi krāsa u. c.)

ja ir izmaiņas, kuras radušās nepiemērotas kopšanas dēļ (krāsas izmaiņas, kuras radušās dubļu vai citu netīrumu dēļ; ādas vai citu dabisku materiālu struktūras izmaiņas u. c.)

mirgojošām LED detaļām.

6. Lai atdotu atpakaļ neatbilstošas kvalitātes preci, par to jāpaziņo Veikalam augstāk norādītajā veidā, pievienojot defekta fotogrāfiju un aprakstot defektu vai trūkuma rašanās apstākļus.

7. Paziņojot Veikalam par nekvalitatīvu preci vai preci, kurai ir defekts vai trūkumi, Klients var pieprasīt samazināt preces cenu, novērst trūkumus vai mainīt preci pret citu vai atteikties no noslēgtā Līguma. Visos gadījumos (izņemot cenas samazināšanas gadījumu), Klients apņemas atdot atpakaļ preci veidā, par kuru vienojies ar Veikalu.

8. Veikals apņemas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Klienta pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt rakstisku atbildi un, vajadzības gadījumā, norādīt pircējam iespējamos preču maiņas vai atpakaļatdošanas veidus. 

9. Veikals apņemas atdot atpakaļ Klienta samaksāto naudu ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pircēja paziņojuma par preces atpakaļatdošanu (atteikšanos no Līguma), bet ne ātrāk kā tad, kad prece ir atdota atpakaļ Veikalam. 

9.1. Parasti Veikals atdod atpakaļ visas pircēja samaksātās summas, ieskaitot preču piegādes izdevumus, bet Klientam jāmaksā tikai preces atpakaļatdošanas izdevumi. Taču tādā gadījumā, kad preces atpakaļatdošanas izdevumi, kas jāmaksā Klientam, ir lielāki par preces piegādes izdevumiem, Veikals kompensē klientam nevis piegādes, bet preces atpakaļatdošanas izdevumus, piem., sniedzot preces atpakaļatdošanas uzlīmi vai kodu. 

9.2. Veikals Klientam atdod atpakaļ samaksātās summas ar to pašu maksājuma veidu, kādu izvēlējās Klients, ja vien Klients nav devis skaidru piekrišanu, ka nauda viņam (viņai) tiktu atdota atpakaļ citā veidā un tādēļ viņam (viņai) nebūs nekādu izdevumu.

10. Preču atgriešanai ērtākais veids ir izmantot Omniva pasta automātu preču atgriešanas pakalpojumu. Tiešā saite: https://atgriesana.omniva.lv/veikali/apavimazajiem-lv

Atgriežot preces šādā veidā, Omniva iekasē atgriešanas maksu EUR 3,99. Šī maksa tiks ieturēta no atmaksājamās preces summas.

Mainot apavus uz citu izmēru vai modeli, atgriešanas maksa netiek piemērota.